pedijatrija grana medicine koja se bavi djetetom od njegova rođenja do navršenih 18 god. života. Njezine su temeljne zadaće zaštita zdravlja djece i prevencija bolesti, potom nadzor nad razvojem djece,

pravodobno prepoznavanje i liječenje bolesti te habilitacija i rehabilitacija djece ometene u razvoju. Uloga pedijatrije postaje sve složenijom zbog porasta opterećenosti školske djece, ovisnosti o opojnim drogama, socijalne nesigurnosti i dr. Pedijatrija se smatra i preventivnom medicinom odraslih; ona katkad pruža skrb i bolesnicima starijima od 18 god. (npr. kroničnim bolesnicima čija je bolest započela u djetinjstvu). Pedijatrijska je skrb aktivna i u prenatalnom razdoblju u okviru fetalne medicine.

Neonatologija, kao grana pedijatrije, u saradnji s porodništvom djeluje u okviru perinatalne medicine.

Pedijatrija se izdvojila iz interne medicine kao samostalna disciplina nakon spoznaje da se dijete razlikuje od odrasloga čovjeka po anatomskim i fiziološkim osobinama te po reakcijama na patogene mikroorganizme i druge podražaje iz okoliša.

Prvo je medicinsko zbrinjavanje djece u Europi zabilježeno u XVIII. st., a prva bolnica za stacionarno liječenje djece osnovana je 1802. u Parizu.

U početku XX. st. pojavili su se prvi moderni pedijatri.

Doktor specijalista pedijatar subspecijalista endokrinologije  bavi se bolestima žlijezdi. Pregled počinje anamnezom, odnosno razgovorom  sa pacijentom. Endokrinološki pregled je potpuno bezbolan.

Doktor specijalista neurologije – neurolog, obavlja pregled koji se  bavi ispitivanjem i lečenjem bolesti nervnog sistema- mozga, kičmene  mozdine, perifernih nerava i mišića. Bez neprijatnosti.  Sastoji se od ispitivanje stanja svijesti, provjeru osnovnih psihičkih  funkcija, pregled kranijalnih nerava, procenu funkcije, tonusa i snage  mišića, ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje hoda i koordinacije  pokreta, senzibiliteta i kontrole sfinktera.

Pregled obuhvata:

• Anamnezu – razgovor sa pacijentom o tegobama.
• Uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji).
• Osnovnu procjenu psihičkih funkcija.
•  Neurološki pregled (fizikalni pregled koji obuhvata pregled kranijalnih  (moždanih) živaca, motornog dela nervnog sistema, senzornog dela  nervnog sistema, funkciju malog mozga i koordinaciju pokreta).
•  Savjet i preporuku za dalje lečenje (ukoliko postoji potreba) i predlog o  eventualnoj dodatnoj dijagnostici.

Prevencija, dijagnostika i lečenje plućnih dečijih bolesti:

– Infekcije gornjih disajnih puteva
– Infekcije donjih disajnih puteva i plućnog parenhima
– Asthma
– Alergijske bolesti gornjih disajnih puteva

 Funkcionalna dijagnostika:

– Spirometrija
– Bronhodilatatorni test
– Bronhoprovokacioni test
– Alergološke kožne probe na inhalacione alergene ( Polen trava, drveća, korova, ambrozije, dlaka psa, dlaka mačke, grinje, kućna prašina, gljivice-buđ)

Laboratorijske analize (biohemijske analize, zapaljenski parametri, bris grla i nosa, inhalacioni, nutritivni i specifični alergeni…)

Zadatak pedijatra kardiologa je brinuti o stanju srca djeteta uz sugestiju pedijatara ili doktora porodične  medicine smatrao.
Pregled srca djeteta čini klinički pregled, elektrokardiogram i ehokardiogram(pregled srca ultrazvukom). Dodatne, nadopunjujuće neinvazivne pretrage su radiološki pregled grudnih organa, kontinuirano 24 satno snimanje EKG-a po Holteru, kontinuirano 24 satno mjerenje sistemnog pritiska, test ortostatskog opterećenja, ergometrijski test ili procjena rada srca pri zadanom tjelesnom opterećenju.